Ca sĩ Đặng Thụy Diễm Phương

Họ và tên : Đặng Thụy Diễm Phương 
Ngày sinh : 12/8/1977
Quê quán : Trà Vinh
Quá trình hoạt động :
Từ năm 1999 đến nay đã từng biểu diễn tại các tụ điểm, sân khấu ca nhạc lớn tại TP. Hồ Chí Minh.
Tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương và cũng đạt được nhiều bằng khen.