Ca sĩ Nguyễn Giáng Ngọc

Họ và tên Nguyễn Giáng Ngọc
Năm sinh: 1989
Quê quán: TP.HCM