Các Nhạc sĩ đã mất

Nhạc sĩ Lê Ưu Điềm

Nhạc sĩ Lê Ưu Điềm

Mất Năm 2011
Nhạc sĩ Nguyễn Nam

Nhạc sĩ Nguyễn Nam

Mất Năm 2011
Nhạc sĩ Thế Hải

Nhạc sĩ Thế Hải

Mất Năm 2011
Ca sĩ Thư Hương

Ca sĩ Thư Hương

Mất Năm 2011
Ca sĩ Mai Khanh

Ca sĩ Mai Khanh

Mất Năm 2011
Nhạc sĩ Trần Thanh Cao

Nhạc sĩ Trần Thanh Cao

Mất Năm 2010
Nhạc sĩ Cữu Vỹ

Nhạc sĩ Cữu Vỹ

Mất Năm 2010