Lý luận - Phê bình - Đào tạo

Nhạc sĩ Trương Ngọc Thắng

Nhạc sĩ Trương Ngọc Thắng

Họ và tên: Trương Ngọc ThắngSinh ngày: 15/09/1950Quê quán: Quảng Bình