NGUYỄN TỬ HÙNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN TỬ HÙNG                          Giới tính: Nam                Bút Danh: Lâm Duy

- Sinh ngày, tháng, năm: 12/12/1965                                                

- Quê quán: Long Xuyên, An Giang

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 4/1/1994

- Thuộc Chi hội: 3