Nhạc sĩ Đào Trường San

Họ và tên: Đào Trường San
Năm sinh: 1948
Quê quán: Quảng Trị
Một số tác phẩm tiêu biểu: Về Lại Sông Quê, Về Quảng Trị Thân Thương, Mùa Xuân Chúng Ta,...