Nhạc sĩ Dương Vĩnh Phúc

Họ và tên: Dương Vĩnh Phúc
Bút danh: Dương Hoàng Phúc
Năm sinh: 1968
Quê quán: Bình Định