Nhạc sĩ Hoàng Châu

Họ và tên: Trần Hoàng Châu
Bút danh: Hoàng Châu
sinh năm: 1929
mất năm: 2013
Quê quán: Bình Thuận
Qúa trình hoạt động âm nhạc: 
- viết sách giáo khoa và hoạt động âm nhạc trên 40 năm
Các tác phẩm tiêu biểu: 
- Dưới Bóng Tre Lăng