Nhạc sĩ Huỳnh Thái Hòa

Họ và tên: Huỳnh Thái Hòa
Năm sinh: 1965
Quê quán: Bình Dương