Nhạc sĩ Lã Quý Luân (Quý Luân)

Họ và tên: Lã Quý Luân
Bút danh: Quý Luân
Sinh ngày: 7/3/1969
Quê quán: Hà Nội
Các tác phẩm tiêu biểu:
- Chúc Xuân
- Mẹ Là Vầng Trăng
- Hạnh Phúc Tuổi Thơ
- Khóc Tình