Nhạc sĩ Lê Văn Hòa

Họ và tên: Lê Văn Hòa
Bút danh: Minh Hòa