Nhạc sĩ Lê Văn Lộc (Chi hội trưởng)

Nhạc sĩ Lê Văn Lộc (Chi hội trưởng)
Họ và tên: Lê Văn Lộc
Năm sinh: 1952
Quê quán: TP.HCM