Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thuấn

Họ và tên: Nguyễn Đình Thuấn
Bút danh: Nguyễn Hồng Thuận