Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trịnh

Họ và tên: Nguyễn Hữu Trịnh
Bút danh: Hữu Trịnh
Năm sinh: 1961
Quê quán: Hương An - Huế