Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khanh

Họ và tên: Nguyễn Quốc Khanh
Năm sinh: 1956
Quê quán: Tiền Giang