Nhạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Vân

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân

Bút danh: Nguyễn Thanh Vân

Năm sinh: 1955