Nhạc sĩ Phạm Ngọc Dũng

Họ và tên: Phạm Ngọc Dũng
Bút danh:Dzũng Phạm
năm sinh: 1975
Quê quán: Nam Định