Nhạc sĩ Phan Hồng Hà

Họ và tên: Phan Hồng Hà 
Năm sinh: 1955
Quê quán: Đà Nẵng