Nhạc sĩ Trần Thái Quang

Họ và tên: Trần Thái Quang
Năm sinh: 1963