Nhạc sĩ Trương Ngọc Thắng

Họ và tên: Trương Ngọc Thắng
Sinh ngày: 15/09/1950
Quê quán: Quảng Bình