Nhạc sĩ VŨ ĐỨC SAO BIỂN

Họ và tên: Vũ Hợi
Bí danh: Vũ Đức Sao Biển
Sinh ngày: 12/2/1948
Quê quán: Quảng Nam
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- 1968 – đến nay
Các tác phẩm tiêu biểu:
- hát cho người
- đường về
- điệu buồn phương Nam
- chào Bạc Liêu
- Tango với biển