Nhạc sĩ Yên Lam

Nguyễn Huỳnh Yên Lam -Bút Danh  Yên Lam

Năm sinh: 1979
Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Các Tác Phẩm Tiêu Biểu:
-Mong Anh Về Đây
-Gọi Bình Yên Quay Về