BÙI ĐĂNG VÂN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: BÙI ĐĂNG VÂN                                 Giới tính:  Nam                       

- Sinh ngày, tháng, năm: 1937                                                 

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường Đại học văn hóa

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc