Các Nhạc sĩ đã mất

TRẦN BÁ  BỬU

TRẦN BÁ BỬU

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN BÁ  BỬU                                  Giới tính: Nam                Bút Danh: Hoàng Bửu - Sinh ngày, tháng, năm: 26/01/1943...
NSƯT PHAN HỒNG SƠN

NSƯT PHAN HỒNG SƠN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT PHAN HỒNG SƠN                 Giới tính: Nam                 - Sinh ngày, tháng, năm: 1956            (Mất năm 2022)                    ...
NGUYỄN THANH SƠN

NGUYỄN THANH SƠN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN THANH SƠN                     Giới tính: Nam                Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 1942            (mất năm 2022)               ...
VŨ ÂN KHOA

VŨ ÂN KHOA

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: VŨ ÂN KHOA                                     Giới tính: Nam                       - Sinh ngày, tháng, năm: 1939             (Mất năm...
NSƯT QUỐC TRỤ

NSƯT QUỐC TRỤ

. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT QUỐC TRỤ                             Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1941             (Mất năm...
ĐOÀN ĐÌNH THẠCH

ĐOÀN ĐÌNH THẠCH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐOÀN ĐÌNH THẠCH                        Giới tính:  Nam                          - Sinh ngày, tháng, năm: 11/10/1958           (Mất năm 2021)    ...
NGUYỄN HỮU PHẦN

NGUYỄN HỮU PHẦN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN HỮU PHẦN                       Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 15/5/1951      (Mất năm 2021)               ...
Y JANG TUYN

Y JANG TUYN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: Y JANG TUYN                                   Giới tính:  Nam                           - Sinh ngày, tháng, năm: 1979    (Mất năm 2021)         ...