Lý luận - Phê bình - Đào tạo

NGUYỄN THẾ TRUYỀN

NGUYỄN THẾ TRUYỀN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN THẾ TRUYỀN                  Giới tính:  Nam                      - Sinh ngày, tháng, năm: 8/8/1965    ...
TRẦN THANH TRUNG

TRẦN THANH TRUNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN THANH TRUNG                    Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 7/9/1958    ...
NGUYỄN HỮU TRỊNH

NGUYỄN HỮU TRỊNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN HỮU TRỊNH                     Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 25/7/1961  ...
LÊ THỊ QUỲNH TRANG

LÊ THỊ QUỲNH TRANG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LÊ THỊ QUỲNH TRANG                  Giới tính:  Nữ                           - Sinh ngày, tháng, năm: 27/9/1971  ...
DOÃN THỊNH

DOÃN THỊNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: DOÃN THỊNH                                    Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1941 ...
TRƯƠNG NGỌC  THẮNG

TRƯƠNG NGỌC THẮNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRƯƠNG NGỌC  THẮNG                Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1950                              ...
LÂM TRÚC QUYÊN

LÂM TRÚC QUYÊN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LÂM TRÚC QUYÊN                          Giới tính:  Nữ                             - Sinh ngày, tháng, năm: 30/08/1966...
VÕ CÔNG PHƯỚC

VÕ CÔNG PHƯỚC

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: VÕ CÔNG PHƯỚC                            Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 10/2/1953  ...
LƯƠNG TUYẾT NHUNG

LƯƠNG TUYẾT NHUNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LƯƠNG TUYẾT NHUNG                 Giới tính:  Nam                       - Sinh ngày, tháng, năm: 26/4/1972                               ...
HÀ ĐÌNH NGUYÊN

HÀ ĐÌNH NGUYÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: HÀ ĐÌNH NGUYÊN                           Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 16/10/1958...