Chi hội Biểu Diễn Khí Nhạc

LÊ NGUYÊN ĐĂNG HÀ

LÊ NGUYÊN ĐĂNG HÀ

I.SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: LÊ NGUYÊN ĐĂNG HÀ                   Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1/11/1973  ...
NGUYỄN ANH GIANG

NGUYỄN ANH GIANG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGUYỄN ANH GIANG                     Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1944                              ...
HOÀNG TRUNG DŨNG

HOÀNG TRUNG DŨNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: HOÀNG TRUNG DŨNG                    Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1942                              ...
NSƯT PHẠM NGỌC  DOANH

NSƯT PHẠM NGỌC DOANH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT PHẠM NGỌC  DOANH         Giới tính:  Nam                       - Sinh ngày, tháng, năm: 1952                              ...
NGÔ Y  ĐAN

NGÔ Y ĐAN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NGÔ Y  ĐAN                                       Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1968 ...
ĐẶNG VĂN CƯỜNG

ĐẶNG VĂN CƯỜNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: ĐẶNG VĂN CƯỜNG                         Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 10/11/1958...
THÁI VĂN  CHÍ

THÁI VĂN CHÍ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: THÁI VĂN  CHÍ                                 Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1957 ...
DIỆP BỬU  CHI

DIỆP BỬU CHI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: DIỆP BỬU  CHI                                  Giới tính:  Nữ                           - Sinh ngày, tháng, năm: 1974 ...
NSƯT NGUYỄN MINH  CẦM

NSƯT NGUYỄN MINH CẦM

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT NGUYỄN MINH  CẦM          Giới tính:  Nữ                            - Sinh ngày, tháng, năm: 28/3/1949                               ...
TRẦN HỮU  BÁ

TRẦN HỮU BÁ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: TRẦN HỮU  BÁ                                 Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 1961 ...