ĐOÀN ĐÌNH THẠCH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐOÀN ĐÌNH THẠCH                        Giới tính:  Nam                         

- Sinh ngày, tháng, năm: 11/10/1958           (Mất năm 2021)                                              

- Quê quán: Hưu trí

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Chứng chỉ Nhạc pháp,Hòa âm,Phân tích hòa âm, Ca trưởng (1974),Đại học Thành Nhân,Viện khoa học giáo dục Saigon

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

 

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Đoàn Đình Thạch

2. Giáo trình Ghita Thực hành tập 1

3. Giáo trình Ghita Thực hành tập 2

Ca khúc

Sách,Giáo trình

Sách,Giáo trình 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Phòng Văn hóa Quần chúng,Sở Văn hóa và Thông tin tp HCM

1989

1985

1986