HUỲNH HỮU THƯỞNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HUỲNH HỮU THƯỞNG                   Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 25/12/1936                                                

- Quê quán: Hậu Giang

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp đàn Violon

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1/5/1968

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Bài ca không số

2. Hát mừng chiến thắng 30/

3. Cành đào ngày xuân

v..v…

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

 

Tác giả

Tác giả

Tác giả