HUỲNH LỢI

HUỲNH LỢI

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HUỲNH LỢI                                       Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/3/1972                                                  

- Quê quán: Bình Thuận

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trung tâm tổ chức biểu diễn & điện ảnh Thành phố

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học thanh nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc