HUỲNH THỊ KIM YẾN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HUỲNH THỊ KIM YẾN                     Giới tính: Nữ                 

- Sinh ngày, tháng, năm: 22/07/1993                                                

- Quê quán: Đức Minh, Mộ Đức, Quãng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường THCS nguyễn Văn Tố

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Giáo viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 6/6/2018

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:         

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Tự hào Thành Phố mang tên Người

Ca khúc 

Tác giả

Được Hội đầu tư

17/9/2019