LÂM TRÚC QUYÊN

LÂM TRÚC QUYÊN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÂM TRÚC QUYÊN                          Giới tính:  Nữ                            

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/08/1966                                                

- Quê quán: Long An

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sài Gòn

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Nguyên trưởng khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sài Gòn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Ths chuyên ngành Sư Phạm Thanh Nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Lý luận