LÊ THỊ KIM LỆ - ỦY VIÊN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ THỊ KIM LỆ                                 Giới tính: Nữ                 

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/9/1957                                                  

- Quê quán: Long An

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 15/5/2007

- Thuộc Chi hội: 5