LƯƠNG TUYẾT NHUNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LƯƠNG TUYẾT NHUNG                 Giới tính:  Nam                      

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/4/1972                                                  

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhạc viện TP.HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): P. Trưởng phòng ĐT, QLKH&HTQT

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Lý luận