NGÔ VĂN TÙNG - ỦY VIÊN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGÔ VĂN TÙNG                               Giới tính: Nam                Bút Danh:  Ngô Tùng Văn

- Sinh ngày, tháng, năm: 1/1/1962                                                    

- Quê quán: Bến Cát, Bình Dương

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Đài Tiếng nói Nhân dân Tp.HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Nhà báo

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1993

- Thuộc Chi hội: 5

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:        

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Chúng em hát cùng tương lai Tp

2. Tuổi hồng mùa xuân

3. Chúng em luôn giữ ATGT

4. Cùng em về nông thôn mới

Ca khuc thiếu nhi

CK tuổi hồng

CK Thiếu nhi

Ca khúc về NTM

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Được Hội đầu tư

Được Hội đầu tư

Được Hội đầu tư

Được Hội đầu tư

2018

2020

2021

2021