NGUYỄN CHÍNH QUYỀN

NGUYỄN CHÍNH QUYỀN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN CHÍNH QUYỀN                Giới tính:  Nam                        Bút Danh:  Nguyễn Quyền

- Sinh ngày, tháng, năm: 9/12/1975                                                  

- Quê quán: Long An

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Văn hóa nghệ thuật

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2016

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:       

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Cám ơn đời

2. Sắc màu Thành phố

3. Kẹo ngọt gia đình

4. Giấc mơ bút chì

5. Viết thời gian

6. Ngôi nhà âm nhạc

7. Vĩnh cửu - tương lai Đồng Nai

8. Nhịp bước quê hương

 

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả