NGUYỄN HỮU PHẦN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN HỮU PHẦN                       Giới tính:  Nam                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/5/1951      (Mất năm 2021)                                            

- Quê quán: TP. HCM

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH sáng tác âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3