NGUYỄN HỮU TRỊNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN HỮU TRỊNH                     Giới tính:  Nam                       

- Sinh ngày, tháng, năm: 25/7/1961                                                  

- Quê quán: Thành Phố Huế

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Báo Thể thao và văn hóa

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH lý luận âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Lý luận

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Các bài báo phê bình, nhận định, giới thiệu âm nhạc

2. 15 Bài báo phê bình và nhận định âm nhạc

3. 30 Bài báo phê bifnhn và nhận định âm nhạc

4. 20 bài báo phê bình và nhận định âm nhạc

5. 10 Bài báo âm nhạc

6. 205 Bài báo âm nhạc

Bài báo

Bài báo

Bài báo

Bài báo

Bài báo

Bài báo

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Giải III-Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải B-Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải II- Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải II- Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải III-Hội nhạc sĩ Việt Nam

Giải II-Hội nhạc sĩ Việt Nam

2005

2006

2007

2008

2010

2012