NGUYỄN HUY PHÚ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN HUY PHÚ                         Giới tính: Nam                Bút Danh: Trường Huy

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/7/1967                                                  

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 12/12

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3