NGUYỄN TẤN SINH - CHI HỘI PHÓ

NGUYỄN TẤN SINH - CHI HỘI PHÓ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN TẤN SINH                         Giới tính: Nam                Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 1955                                                 

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1997

- Thuộc Chi hội: 1