NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG        Giới tính:  Nữ                           Bút Danh:  Bích Phượng

- Sinh ngày, tháng, năm: 9/9/1963                                                    

- Quê quán:

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 12/11/20014

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:    

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Ca cổ Lý - Hò - Vè

2. Dáng đứng bến tre

3. Kiên Giang mình đẹp lắm!

 

Đơn ca

Đơn ca

 

Dân ca

Nguyễn Văn Tý

Dân ca

Đài TNND TP.HCM

Công đoàn Trung ương

Sở VHTT TP.HCM

2003

1983

1992