NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN           Giới tính: Nữ                  Bút Danh: Diệu Huyền

- Sinh ngày, tháng, năm: 16/4/1963                                                  

- Quê quán: Khánh Hòa

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trường TC Tây Nam Á

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân nghệ thuạt sáng tác

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

Hành khúc Thanh niên

Ca khúc

Tác giả 

Trung ương Đoàn

12/2001