NGUYỄN THIỆN PHƯƠNG HẠNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN THIỆN PHƯƠNG  HẠNH                 Giới tính:  Nữ                        

- Sinh ngày, tháng, năm: 09/01/1947                                                

- Quê quán: Bắc Ninh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Piano

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc