NGUYỄN VĂN SANH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN VĂN SANH                        Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 20/101947                                                 

- Quê quán: Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí                  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Củ nhân âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: 4

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:  

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Quà của bố

2. Lời Người như thể nước non

3. Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi

4. Vinh quang Đảng bộ TP.. HCM

5. Tạ ơn

6. Theo lời Bác

7. Học Người chữ đức chữ tài

Ca khúc thiếu nhi

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Thơ: Phạm Đình Ân

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Số 59/QĐ/HNS của Hội nhạc sĩ Việt Nam

Số 282-QĐ/BTGTU của Ban Tuyên giáo TU TP.HCM

Số 05/2013/QĐ-HAN TP.HCM

Số 02/KT-HAN TP.HCM

Số 103/QĐ-HAN TP.HCM

Số 116/QĐ-HAN TP.HCM

Số 50/QĐ-HAN

31/12/2014

21/12/2018

01/01/2013

06/01/2016

25/12/2017

20/12/2018

22/12/2020