NSND TÔ LAN PHƯƠNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSND TÔ LAN PHƯƠNG                 Giới tính:  Nữ                            

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/8/1948                                                  

- Quê quán: Hà Nội

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Nghệ sĩ nhân dân

- Ngày kết nạp vào Hội: 1981

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc