NSƯT PHAN HỒNG SƠN

NSƯT PHAN HỒNG SƠN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT PHAN HỒNG SƠN                 Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 1956            (Mất năm 2022)                                       

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 2