NSƯT VÕ THỊ THIÊN LAN - ỦY VIÊN

NSƯT VÕ THỊ THIÊN  LAN - ỦY VIÊN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NSƯT VÕ THỊ THIÊN  LAN             Giới tính: Nữ                Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm:  1966                                                 

- Quê quán:  

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 

- Thuộc Chi hội: 1