25/06/202414:11

THÔNG BÁO Công bố những tác phẩm được chọn hỗ trợ đầu tư sáng tác hướng đến Công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

THÔNG BÁO
V/v công bố những tác phẩm được chọn hỗ trợ đầu tư sáng tác hướng đến Công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)