TRẦN HỮU CHÂU

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN HỮU CHÂU                            Giới tính: Nam                Bút Danh: Sông Trà

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/07/1937                                                

- Quê quán: Quãng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):                              

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 4