TRẦN THỊ BỬU PHƯỢNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN THỊ BỬU PHƯỢNG               Giới tính:  Nữ                            

- Sinh ngày, tháng, năm: 1984                                                 

- Quê quán:

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc