TRẦN XUÂN TIẾN

TRẦN XUÂN TIẾN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN XUÂN TIẾN                            Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/10/1950                                                

- Quê quán: Quãng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Âm Nhạc ngành - Lý luận phê bình

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 30/4/1975

- Thuộc Chi hội: 3